CZK EUR
Čeština Slovenčina English Deutsch Pусский Espanol

Ochranna osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů

(Informace pro zákazníka)

1. Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě www.vlasovyguru.cz . Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. www.tahe.sk2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky, jakož i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

2. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“). Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu apod.

3. Naše společnost, Ing. Jaroslav Slavík, IČ: 62798251, sídlo: Na Lada 155, 25066 Zdiby, je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Jako správce určujeme účel a prostředky zpracování Osobních údajů

4. Společnost Ing. Jaroslav Slavík je provozovatelem (vlastníkem) internetového obchodu www.vlasovyguru.cz a www.tahe.sk .

5. Osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami. Dříve, než provedete nákup či rezervaci zboží v e-shopu, či než udělíte souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů nebo než provedete registraci, jste povinni si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že jakémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumíte, můžete se na nás obrátit.

6. Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou a rezervací námi nabízeného zboží za účelem vzniku členství.

a) Za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, zpracováváme tyto Osobní údaje:

 • jméno a přímení
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresa
 • adresa pro doručení zboží
 • fakturační adresa
 • platební metoda
 • datum platby
 • informace o způsobu doručení zboží
 • číslo bankovního spojení
 • datum platby
 • datum doručení zboží
 • informace o jednotlivých nákupech v podobě objednaného zboží, termínu uskutečnění objednávek či doručení zboží, případně další specifikace týkající se nákupu zboží

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti s plněním kupní smlouvy, tedy za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení účetního dokladu, odstoupení od smlouvy a případné reklamace zboží, jakož i za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících mimo jiné ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, při platbě platební kartou se jedná o plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a zákona č. 253/2008 Sb., o legalizaci výnosů z trestné činností a financování terorismu, v platném znění. Osobní údaje nám poskytujete během objednávání, placení, jakož i převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud máte účet zřízen. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi, jakož i plnění zákonných povinností.

Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky.

b) Za účelem přijetí a vyřízení rezervace zboží zpracováváme tyto Osobní údaje:

 • jméno a přímení
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresa
 • rezervované zboží
 • lékárna, ve které je zboží rezervováno  

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti se zajištěním a vyřízení rezervace zboží

Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 3 let od okamžiku jejich poskytnutí.

7. Vašemu souhlasu naopak nepodléhá zpracování Osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o společnosti, nabídkách zboží, slevových akcích a dalších novinkách, pouze však v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaším předchozím nákupem zboží na internetovém obchodě www.vlasovyguru.cz , to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

8. Osobní údaje zpracováváme automatizovaným i manuálním způsobem za pomocí vlastních zaměstnanců správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které jsme zpracováním osobních údajů pověřili na základě smluv o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé mají přístup k Osobním údajům v rozsahu, který je nezbytný pro plnění vyplývající z příslušné zpracovatelské smlouvy. Jedná se o zpracovatele působící v následujících oblastech:

 • marketing,
 • účetnictví, auditoři, právní služby,
 • IT,
 • vývoj webových a mobilních aplikací;
 • on-line komunikace, sociální sítě;
 • klientský servis.

Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu. Těmito příjemci jsou zejména osoby provozující výdejny nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů pro daný účel zpracování.

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dle tohoto bodu, s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, s výjimkou zaměstnanců partnerské lékárny, pokud jste si zvolili osobní odběr zboží, a s výjimkou osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem zpracování byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

9. Personalizace stránek

Za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a vytváření obsahu zajímavého pro daného zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka a využívá je pro personalizaci internetových stránek tak, aby co nejvíce odpovídaly zájmům zákazníka. Tato personalizace spočívá například ve zobrazování naposledy prohlíženého zboží či v návrzích zboží, které by pro zákazníka mohlo být zajímavé.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:

 • e-mail zákazníka;
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo                                                  
 • údaje o užívání stránek www.vlasovyguru.cz (údaje o prohlížení zboží a o frekvenci návštěvy stránek);
 • údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče).

Právním základem takového zpracování osobních údajů je výslovný souhlas zákazníka jako dotyčné osoby, který je udělován zvlášť při využití té dané konkrétní služby nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu až 560 dnů od poslední transakce, kterou zákazník v e-shopu provedl.

10. Informace dle čl. 13 nařízení GDPR jsou kupujícímu sdělovány zasláním tzv. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky zbož. 

11. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:

 • právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
 • právo na opravu svých Osobních údajů,
 • právo na výmaz svých Osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Osobních údajů.

Právo na potvrzení zpracování a na přístup k informacím

Máte právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.

Vámi požadované informace Vám bezplatně poskytneme elektronicky, popřípadě písemně. V případě, že Vámi podaná žádost bude vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (například z důvodu jejího opakovaného zasílání z Vaší strany) bychom mohli přistoupit k uložení poplatku za zvýšené administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnutí žádosti.

Právo na opravu

Máte právo na opravu svých Osobních údajů v případě, kdy budou zjištěny jakékoliv nepřesnosti, a to bez zbytečného odkladu. Kromě toho máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají. Vašemu právu odpovídá povinnost společnosti Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to za následujících podmínek:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, která se na společnost vztahuje;
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle platné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je společnost pověřena;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 • popřete přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale budete je požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování a prozatím nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Osobních údajů omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby Vašich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, které jste sdělil/a společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností společnosti.

Při výkonu vašeho práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo společností správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu (na základě oprávněného zájmu), máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, máte právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

12. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz)

Potřebujete poradit? Ochranna osobních údajů (GDPR)

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace